Terms of use


ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานข้อกำหนดทั่วไป

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (www.dotlife.co) บริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยเนื้อหาและข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงราคาสินค้า โปรโมชั่น และอื่นๆ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

เนื้อหาบนเว็บไซต์

เนื้อหาบนเว็บไชต์เป็นการให้ข้อมูลสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายในร้านค้าของบริษัทฯ หรือในช่องทางอื่น ข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ร้านค้าของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นๆ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ราคาสินค้า โปรโมชั่น เงื่อนไขการรับประกัน บนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ก่อนการซื้อ ณ จุดขาย หรือจากเอกสารประกอบสินค้า ทั้งนี้ ข้อมูลท่ีหน้าร้านถือเป็นข้อมูลที่อัพเดทสุด โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ การรับประกัน หรืออื่นๆ ของสินค้าบางรายการอาจมีความแตกต่างกันระหว่างสินค้าที่ขายในประเทศ และที่ขายในต่างประเทศได้ รายละเอียดการรับประกันสินค้าจะยึดถือตามที่บริษัทฯ กำหนด

จำนวนสต็อกสินค้าที่มีขายจะต้องตรวจสอบ ณ จุดขาย


นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ถือนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะยึดหลักปฎิบัติ ดังนี้

  • การเก็บข้อมูลลูกค้า: บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการตามรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ต้องกรอกจากหน้าร้าน หรือจากการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทฯ เป็นหลัก

  • Cookies: บริษัทฯ จะมีการใช้ Cookies ในการเก็บข้อมูล โดย Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยหากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของตน สามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้จากบราวเซอร์ของตนเอง

  • การเปิดเผยข้อมูลลูกค้า: บริษัทฯ จะไม่มีการขายข้อมูลของลูกค้าให้กับบริษัทอื่นใดทั้งสิ้น กรณีที่บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลลูกค้ากับบุคคลที่ 3 หรือสาธารณะ บริษัทฯ จะให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้เลือกว่า จะยินยอมหรือไม่ เว้นแต่ที่มีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของลูกค้า

  • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น: เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ข้อมูลสินค้าของเจ้าของสินค้า เป็นต้น ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว

  • ข้อควรระวัง: บริษัทฯ จะมีระบบในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการเก็บข้อมูล Login Name และ Password ไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งที่ออกจากเว็บไซต์ รวมทั้งทำการเปลี่ยน Password ของตนเองเป็นระยะ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลได้ 100 เปอร์เซนต์ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดในทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงนี้้


การละเมิดลิขสิทธิ์

เนื้อหาและภาพประกอบต่างๆ อาจมีข้อกำหนดเรื่องลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง การนำไปใช้งานจะต้องขออนุญาตจากบริษัทฯ ก่อน


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตที่อาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ หรือการรั่วไหลของข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เกิดจากการจารกรรม หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ การใช้งานถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับสิ่งเหล่านี้